దశాంశ మార్పిడి పరివర్తకం

అదనపు పేజీ కంటెంట్, అడ్మిన్ పానెల్ నుండి సవరించగలదు -> భాషల పేజీ

పంచుకోండి

సమాన పరికరాలు

బైనరీ మార్పకం

మరిన్ని పరిష్కరణలు లేకుండా ముగింపు బిందువులను తీసివేయండి: ఏదైనా స్ట్రింగ్ ఇన్పుట్ కోసం పాఠ్యాన్ని బైనరీకి మార్చండి మరియు అదే విధంగా వేరే దారికి మార్చండి.

542
హెక్స్ మార్పకం

మరిన్ని పదాలను హెక్సాడెసిమల్కు మార్చండి మరియు ఏ స్ట్రింగ్ ఇన్పుట్ కోసం ఇతర దారిలో ఉండండి

680
ఆస్కీ మార్పకం

మరిన్ని పరిష్కరణలు తిరిగి పెట్టకు: ఏ స్ట్రింగ్ ఇన్‌పుట్ కోసం కూడా టెక్స్ట్‌ను ఆస్కికి మార్చండి మరియు ఇతర దారికి

595
ఆక్టల్ మార్పకం

పరివర్తించండి, కానీ ముగింపు బిందువులను తిరిగి పంపకండి: ఏ స్ట్రింగ్ ఇన్‌పుట్ కోసం కూడా పాఠ్యాన్ని ఆక్టల్‌కు మార్చండి మరియు అదే విధంగా ఇతర దారి

562

ప్రజాదరణ ఉపకరణాలు